【Mami Wailo】

(讀者來稿)

· Mami wailo
broken image

大家好啊!先同大家講少少我嘅背景先。我本身同我老公,老爺,奶奶一齊住,住喺一個大概三百幾呎嘅單位度。坦白講,我個廚房真係豆膶咁細,個雪櫃只係好普通傳統嘅上下門雪櫃,仲要最上格嘅保鮮格已經比奶奶塞晒啲蔘茸海味,最下格嘅蔬果格又比佢霸左嚟擺冬菇/蜜棗/髮菜/南北杏,所以本身個雪櫃空間已經極度逼夾。

早兩日,我奶奶聽到就嚟可以通關返大陸,佢即刻好興奮咁同我講:「我啲鄉里留咗好多臘鴨同臘肉俾我,3年冇食過啦,今次要攞返10斤8斤返嚟先得。」

我聽完即刻O晒嘴,我同奶奶講:「其實唔使買咁多塞晒喺雪櫃啦,香港都有得買呢啲臘味啦。」我奶奶聽完即刻黑住面咁講,「香港啲臘鴨邊得㗎,你識唔識食㗎,一定係鄉下啲臘鴨先係最好食㗎 !」

我即時幻想一打開雪櫃門就見到全部都係臘味嘅情景。我諗返起三年前,我啱啱開始同佢一齊住,我奶奶就係好鐘意定時定候返鄉下入貨,搬好多臘味返嚟塞爆個雪櫃,搞到次次打開雪櫃都成浸鹹鹹臭臭嘅味。當時嘅雪櫃根本唔放得任何嘢入去,因為放任何嘢都會吸晒啲鹹鹹臭臭嘅味道。我最記得有一次我自己整咗個tiramisu放落雪櫃度雪硬佢,點知雪完出嚟成浸臘鴨味,連個蛋糕都嘥埋。

我一諗起又要面對呢個情況,就已經頭都痛埋,唔知有咩方法解決呢?唔知點講佢先明呢?

#Mami Wailo #天機 #HKWisdom

web page counter